Spis treści

Zmiany przepisów w obliczaniu wynagrodzeń w 2022 roku
w związku z wprowadzeniem przepisów w ramach Polskiego Ładu 

Nowe przepisy obowiązują od 01.01.2022 roku,  co oznacza, że wynagrodzenia wypłacone po 01.01.2022 roku  objęte są nowym sposobem obliczania. Jak Polski Ład wpłynie na wynagrodzenia i rozliczenia kadrowe? 

Wynagrodzenie minimalne 

 Od 01.01.2022 r. ulega zmianie wysokość wynagrodzenia minimalnego, które będzie wynosiło: 

 • dla osób zatrudnionych na umowie o pracę – 3.010,00 zł 
 • dla zleceniobiorców – 19,70 zł/godz. 

Kwota wolna od podatku 

Jest to pojęcie odnoszące się do dochodu.  Od roku 2022 kwota wolna od podatku ulega podwyższeniu do 30.000,00 zł. 

Czyli:
– Jeśli ktoś zarobi mniej niż 30.000,00 zł – nie zapłaci podatku. 
– Jeśli ktoś zarobi więcej niż 30.000,00 zł – zapłaci podatek dopiero od nadwyżki ponad tę kwotę. 

 Kwota zmniejszająca podatek 

 Jest to pojęcie odnoszące się do podatku. 

 Od 2022 roku kwota zmniejszająca podatek będzie wynosić: 

 • rocznie 5.100,00 zł – wynika z następującego wyliczenia 30.000,00 zł × 17% 
 • miesięcznie 425,00 zł – wynika z następującego wyliczenia 1/12 × 5.100,00 zł 

 Dla kogo:

Dla pracowników, którzy złożyli swojemu pracodawcy formularz PIT-2 (oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych). 

PIT-2 

PIT-2 to formularz, który pracownik zatrudniony na umowie o pracę, składany przez pracownika zatrudnionego na umowę o pracę –  zwykle przed otrzymaniem pierwszej wypłaty.  Pracownik oświadcza w nim, że nie osiąga innych wyszczególnionych dochodów z tytułu: 

 • świadczeń ZUS  (emerytura, renta), 
 • działalności gospodarczej,  
 • najmu lub dzierżawy.  

Oświadczenie upoważnia pracodawcę do zmniejszania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek.  Jeśli ktoś ma więcej niż jednego pracodawcę, wniosek taki może złożyć tylko u jednego z nich. Raz złożony PIT-2 jest ważny także przez kolejne lata, o ile wynikający z niego stan faktyczny nie uległ zmianie. 

Brak złożenia PIT-2 przez pracownika skutkuje brakiem naliczania kwoty zmniejszającej podatek. 

Jeżeli kwota zmniejszająca podatek zostanie zastosowana przy jednoczesnym pobieraniu świadczeń ZUS, należy liczyć się z zapłatą podatku w rozliczeniu rocznym w kwocie 5.100,00 zł. 

Skala podatku dochodowego od osób fizycznych 

Podstawa opodatkowania Podatek wynosi 
Do 120.000,00 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100,00 zł 
Ponad 120.000,00 15.300,00 zł + 32% od nadwyżki ponad 120.000,00 zł 

Podwyższenie granicy pierwszego progu podatkowego do 120.000,00 zł oznacza:

 • za miesiące, w których dochód uzyskany od początku roku nie przekroczy kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali – 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu; 
 • za miesiąc, w którym dochód uzyskany od początku roku przekroczy kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali: 
  – 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty,

  – 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali;
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie pierwszego progu podatkowego – 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu. 

Rozliczanie z małżonkiem

Pracownik ma prawo do złożenia oświadczenia, że zamierza opodatkować swoje dochody za dany rok podatkowy łącznie z małżonkiem. W zależności od wysokości dochodów uzyskiwanych przez pracownika i jego małżonka, miesięczne zaliczki pracownika na podatek będą wynosić: 

 • dochody pracownika nie przekroczą kwoty 120.000,00 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów – zaliczki będą obliczane z uwzględnieniem stawki podatku w wysokości 17% i zostaną dodatkowo pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek 425,00 zł, 
 • dochody pracownika przekroczą kwotę 120.000,00 zł, a małżonek nie uzyskuje żadnych dochodów lub jego dochody mieszczą się w niższym progu podatkowym – zaliczki będą obliczane z uwzględnieniem stawki podatku w wysokości 17%. 

Brak możliwości pomniejszenia zaliczki na podatek o część potrąconej składki na ubezpieczenie zdrowotne 

Pracownik płaci składkę na ubezpieczenie zdrowotne wynosząca 9% podstawy. Do 2021 roku możliwe było pomniejszenie o część stanowiącą 7,75% tej podstawy, naliczonej zaliczki na podatek dochodowy. Po zmianach w 2022 roku, w dalszym ciągu pracownicy będą opłacać 9% składki zdrowotnej, jednak zostają pozbawieni możliwości pomniejszenia zaliczki na podatek w części 7,75%. 

Dla pracowników zarabiających miesięcznie brutto poniżej 3.200,00 zł, zmiana ta nie będzie miała wpływu, ponieważ i tak nie wystąpi podatek do zapłaty. 

Pracownicy osiągający przychody powyżej 3.200,00 zł będą musieli zapłacić zarówno składkę zdrowotną jak i zaliczkę na podatek w pełnej wysokości.

Ulga dla „klasy średniej” 

Ustawodawca zabierając możliwość odliczenia zapłaconej składki zdrowotnej od podatku dochodowego w 2022 roku, przewidział ulgę mającą rekompensować negatywne skutki tej zmiany.  

Ulga stosowana będzie automatycznie dla przychodów miesięcznych pracownika zawierających się w przedziale 5.701,00 zł – 11.141,00 zł (rocznie 68.412,00 zł – 133.692,00 zł) . Pracownik osiągający przychody poniżej i powyżej tego przedziału nie będzie miał prawa do skorzystania z tej ulgi. 

Z ulgi dla „klasy średniej” będą mogły korzystać osoby osiągające przychód ze: 

 • stosunku pracy, 
 • stosunku służbowego,
 • spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy nakładczej. 

Ulgą nie będą objęte: 

 • przychody osób świadczących pracę na umowach zlecenie i o dzieło,
 • zasiłki z ubezpieczenia społecznego i wypadkowego:
  – zasiłek chorobowy,
  – zasiłek opiekuńczy,
  – zasiłek macierzyński,
  – zasiłek wyrównawczy, 
 • świadczenia rehabilitacyjne 

Jeżeli pracownik nie będzie chciał korzystać z tej ulgi w trakcie roku, może skorzystać z niej w rozliczeniu rocznym pod warunkiem złożenia  oświadczenia o rezygnacji ze stosowania miesięcznej ulgi dla klasy średniej. Oświadczenie to można również złożyć w trakcie roku, ale skutek będzie miało od wynagrodzeń naliczanych w bieżącym bądź za kolejny miesiąc.   

W przypadku kiedy ulga była stosowana miesięcznie, a w rozliczeniu rocznym okaże się, że pracownik nie osiągnął minimalnego progu 68.412,00 zł lub przekroczył próg 133.692,00 zł, to w rozliczeniu rocznym będzie musiał oddać fiskusowi pieniądze z tytułu niedopłaconego podatku. 

Do obliczenia ulgi dla „klasy średniej” służą następujące wzory: 

Wzór dla pracowników z miesięcznym przychodem mieszczącym się w przedziale 5.701,00 zł – 8.549,00 zł Wzór dla pracowników z miesięcznym przychodem mieszczącym się w przedziale 8.549,01 zł – 11.141,00 zł 
(A x 6,68% – 380,50 zł ) ÷ 0,17 (A x (-7,35%) + 819,08 zł) ÷ 0,17 
gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu zgodnie z art. 27 ustawy PIT 

Oprogramowanie enova365 zawsze na bieżąco z przepisami

Oprogramowanie enova365 w naszej pracy dla Klientów biura rachunkowego Neofin, czyli w obsłudze kadr i płac oraz obsłudze księgowości dla spółek zatrudniających nawet kilkaset osób, zapewnia nam efektywną pracę oraz pewność, że prowadzimy wszystkie procesy bezpiecznie i zgodnie z przepisami. 

Gwarancja neofin enova

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnym oprogramowaniu ERP, z którego korzystamy świadcząc usługi dla naszych Klientów – zdalnie, stacjonarnie i hybrydowo – polecamy zestaw informacji od Autoryzowanego Partnera enova365 - XLE Sp. z o.o.

Skorzystaj z fachowej wiedzy oraz skutecznej i zawsze terminowej obsługi biura rachunkowego Neofin – gwarancja zgodności z przepisami, współpraca z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów. 

Chcesz zyskać efektywną obsługę kadrowo-płacową lub księgowości?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/