Spis treści

Chcesz uzyskać ulgę na prace B+R?

Działania Twojej firmy obejmują wytworzenie wartości niematerialnych i prawnych, zarabiasz na własnych programach komputerowych lub na patentach – czyli jesteś beneficjentem IP Box?

Czym jest IP BOX? 

To instrument podatkowy, który umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku dla dochodów uzyskanych w ramach działalności związanej z tworzeniem IP czyli własności intelektualnej (intellectual property).  

Pojęcie IP Box jest równoznaczne z Innovation Box i Intellectual Property Box. 

Jaka jest preferencyjna stawka IP BOX?

Zgodnie z art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych IP (czyli preferencyjna stawka IP BOX) wynosi 5% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (kwalifikowane IP) osiągniętych w roku podatkowym. 

Kwalifikowanymi IP są między innymi: 

 • prawo autorskie do programu komputerowego 
 • patent 
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego 
 • usług doradczych - inżynieryjnych, analiz rynkowych, technicznych, etc. 

W ramach IP BOX przedsiębiorca może skorzystać dodatkowo z odliczenia 50 % kwalifikowanych kosztów badawczo-rozwojowych (kwalifikowanych kosztów IP).  

Do kwalifikowanych kosztów IP należą między innymi: 

 • zakup oprogramowania niezbędnego do prowadzenia projektów badawczo-rozwojowych, 
 • koszty użytkowania aparatury badawczej i laboratoryjnej wykorzystywanej w projektach badawczo-rozwojowych, 
 • zakup materiałów, surowców, substancji chemicznych i innych potrzebnych składników do prowadzenia badań i rozwoju. 

Co więcej, w ramach IP BOX przedsiębiorstwa mogą odliczyć 100% kosztów wynagrodzeń brutto (łącznie z podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne) swoich pracowników, którzy bezpośrednio uczestniczą w projektach badawczo-rozwojowych. 

Pełen katalog kwalifikowanych kosztów IP można znaleźć w ustawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych (art. 24d i art. 24e Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 865)) oraz w ustawie o wspieraniu działalności badawczo-rozwojowej (tzw. Ustawa o IP BOX).  

Z ulgi przedsiębiorca może korzystać przez 3 lata.

Czy IP BOX przysługuje wszystkim przedsiębiorcom prowadzącym działalność badawczo-rozwojową B+R? 

Z preferencyjnej stawki mogą skorzystać podatnicy PIT i CIT prowadzący działalność B+R usługową lub produkcyjną, z wyjątkiem ryczałtowców, w Polsce. Sam zakup kwalifikowanych IP nie zalicza się do takiej działalności B+R. Konieczne jest wytworzenie lub ulepszenie lub rozwinięcie IP, a przedsiębiorstwo musi posiadać odpowiednie dokumenty i dowody potwierdzające charakter projektów badawczych. 

Jak obliczyć ulgę IP BOX? 

Obliczenie ulgi IP BOX jest procesem wymagającym uwzględnienia szeregu czynników.  

Ogólnie można wyróżnić następujące kroki, które należy przejść w celu obliczenia tej ulgi na badania i rozwój:

 • Określ kwalifikowalne koszty IP - koszty zatrudnienia pracowników badawczo-rozwojowych, koszty zakupu lub wynajmu sprzętu badawczego, koszty materiałów i surowców, koszty badań rynkowych, koszty usług doradczych związanych z badaniami itp. 
 • Podziel ww. koszty według kategorii: koszty pracownicze, zakup sprzętu, materiały, usługi zewnętrzne itp. To pozwoli na bardziej szczegółowe śledzenie kosztów i łatwiejsze zastosowanie odpowiednich stawek ulg. 
 • Oblicz wysokość ulgi dla każdej kategorii kosztów. Jeśli stawka ulgi wynosi 50% kwalifikowalnych kosztów, pomnóż odpowiednie koszty przez tę stawkę, aby obliczyć ulgę dla danej kategorii. 
 • Zsumuj ulgi dla wszystkich kategorii. Uzyskasz wartość, którą przedsiębiorstwo może odliczyć od podatku dochodowego. 

Intellectual Property IP BOX ilustracja dekoracyjna

Obliczanie ulgi IP BOX komplikuje się w przypadku dochodu uzyskiwanego z kwalifikowanego IP uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi. Wymagane jest uwzględnienie cen transferowych, by ustalić jaka część ceny jest wliczona w dochodzie w produkcie / usłudze kwalifikowanego IP. Jako że funkcjonują różne metody ustalania cen transferowych, w zależności od wybranej metody, inne elementy są brane do kalkulacji dochodu z kwalifikowanego IP. Na obliczenia ma wpływ: występowanie innych - niekwalifikowanych praw, uwzględnienie dochodu dotyczącego konkretnego produktu lub grupy (lub wytwarzanie różnych produktów / grup), rodzaju kwalifikowanych praw IP, różnych IP do 1 produktu/usługi. 

Co nowego wniósł tzw. Polski Ład do IP BOX? 

1 stycznia 2022 r. weszły w życie zmodyfikowane przepisy dotyczące IP BOX.  

W ramach „Polskiego Ładu” przewidziano modyfikację istniejących już rozwiązań ulgi w postaci: 

 • rozszerzenia zakresu kwalifikowanych kosztów IP o koszty związane z zakupem oprogramowania oraz koszty przekazów licencyjnych,
 • zwiększenia wartości odliczenia kosztów pracowniczych jako kosztów kwalifikowanych do 200 %,
 • zwiększenia stawki ulgi – zapowiedziano zwiększenie stawki ulgi IP BOX z 50 % do 100 % kwalifikowanych kosztów badawczo-rozwojowych,
 • wydłużenie okresu korzystania z ulgi - zapowiedziano wydłużenie okresu, w którym przedsiębiorstwa mogą korzystać z ulgi IP BOX z 3 lat do 5 lat.  

W biurze rachunkowym NEOFIN rozliczamy IP BOX

Mamy doświadczenie w obsłudze firm, które korzystają z ulgi na prace B+R, tworzymy raporty dotyczące wynagrodzeń i wskazanych odliczeń podatkowych.

Nie musisz być na bieżąco z przepisami – wystarczy, że my się w tym specjalizujemy – doradzimy, wesprzemy, rozliczymy. Z nami możesz po prostu skupić się na rozwijaniu swojego biznesu.

Chcesz zyskać efektywną obsługę biura rachunkowego?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/
monitor z logo Neofin księgowość informatycznie

Obrazek wyróżniający artykułu: Canva-Idea-Concepts-Light-Bulb-Crumpled-Paper-on-White-Background