Spis treści

Księgowość w Polskim Ładzie - jakie zmiany w 2022 r.

Szybka zmiana – intensywne szkolenia księgowych i kadrowych od listopada 2021 

5 listopada 2021 r.  Prezydent Andrzej Duda podpisał „Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowy od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw” nazywaną „Polskim ładem”. Nowe regulacje zostały opublikowane 23 listopada 2021 r. w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2021, poz. 2105) i większość zaczęło obowiązywać od 1 stycznia 2022 roku.  Zespoły księgowych i kadrowych w biurze rachunkowym NEOFIN od początku śledziły wszelkie informacje oraz przeszły przez szereg szkoleń, by zapewnić jak najlepszą obsługę firm bez opóźnień i błędów. Jak nowelizacja ustaw podatkowych może wpłynąć na Państwa firmy? Przedstawiamy tu najważniejsze (naszym zdaniem) zmiany w przepisach, które są wskazywane przez komentatorów podatkowych.

Zmiany w przepisach PIT

1. Wzrost kwoty wolnej od podatku do kwoty 30.000,00 zł

2. Wzrost 2 progu podatkowego do wartości 120.000,00 zł

3. Zmiany w składce zdrowotnej (3 sposoby liczenia) brak możliwości odliczenia od podatku PIT:

 • składka zdrowotna dla podatników rozliczających się na zasadach ogólnych – 9% dochodu,
 • składka zdrowotna dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowym – 4,9% dochodu (nie mniej niż 9% minimalnego wynagrodzenia czyli 270,90 zł),
 • składka zdrowotna dla podatników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:
                                                                 Ryczałt
                                                                 Przychód roczny < 60 tyś                                  305,56 zł
                                                                 Przychód roczny 60 > 300 tyś                          509,27 zł
                                                                 Przychód roczny > 300 tyś                                916,68 zł,
 • składka zdrowotna dla:
                                                                 Komplementariusze                                  ok. 533,00 zł
                                                                 Komandytariusze                                     9 % dochodu
 • składka zdrowotna dla podatników na karcie podatkowej            ok. 270,90 zł
 • składka zdrowotna dla członków zarządów, prokurentów            9 % dochodu.

 4. Nowe stawki dla ryczałtów od przychodów ewidencjonowanych:

 • 14% stawka ryczałtu dla lekarzy, architektów, inżynierów, osób świadczących usługi badań i analiz technicznych oraz w zakresie specjalistycznego projektowania.
 • 12 % stawka ryczałtu od przychodów dla świadczących usługi związane z:
  – wydawaniem pakietów: gier komputerowych, oprogramowania systemowego, użytkowego, komputerowego – pobieranego z Internetu,
  – doradztwem w zakresie: sprzętu komputerowego, związane z oprogramowaniem, zarzadzaniem siecią i systemami informatycznymi.

5. Ulga dla klasy średniej – kwota ulgi będzie mogła być odliczona od przychodu który podlega opodatkowaniu.

 • Dla osób zatrudnionych na umowę o pracę i przedsiębiorców opodatkowanych skalą podatkową, którzy osiągają przychody w przedziale 68.412 zł do 133.692 zł rocznie (od 5.701 zł do  11.141 zł miesięcznie).
 • Ulga może, ale nie musi, być uwzględniania w zaliczkach miesięcznych PIT i korygowana w rozliczeniu rocznym.
 • Wyliczana wg algorytmu.
 • Według ustawodawcy ma niwelować skutki wprowadzenia 9 % składki zdrowotnej.

6. Do tej pory wielu przedsiębiorców, korzystających z samochodów na podstawie umów leasingu ostatnią ratę wpłaciło z majątku prywatnego i nie wprowadzało samochodu do ewidencji środków trwałych firmy. W efekcie, po pól roku, można było sprzedać taki samochód z majątku prywatnego bez VAT i PIT.
Zgodnie ze znowelizowanym przepisem (nowe brzmienie art. 10 ust.2, pkt 4 ustawy o PIT), jeśli samochód który był używany w przedsiębiorstwie na podstawie umowy leasingu, a po wykupieniu nie został wprowadzony do firmy tylko przekazany na majątek prywatny, wówczas, w przypadku sprzedaży w ciągu 6 lat, dochód nadal będzie dochodem z działalności (podlegającym opodatkowaniu). Nadal jednak możemy taki samochód wykupić prywatnie, następnie przekazać go w formie darowizny osobie z zerowej grupy podatkowej (małżonkowi, tylko w sytuacji kiedy mamy rozdzielność majątkową). Po pól roku taka osoba może go sprzedać bez VAT i bez PIT.  

7. Zakaz amortyzowania lokali mieszkalnych (od 1.01.2023 r.). Lokale mieszkalne, zakupione jako używane,  przeznaczone na wynajem, można obecnie amortyzować wg stawki przyspieszonej: 10 %. Przy wynajmie było to bardzo korzystne dla podatników. Doradcy podatkowi jednak mają wątpliwości, czy powyższy przepis wejdzie w życie w kontekście jego zgodności z konstytucją (odbieranie praw nabytych).

Zmiany w przepisach CIT


1. Pakiet ulg dla przedsiębiorców

 • Ulga B+R podwyższona do 200 % kosztów kwalifikowanych związanych z zatrudnieniem pracowników realizujących działalność B+R, może być łączona z IP BOX (Ulga B+R) może być liczona od podstawy opodatkowania IP BOX.
 • Ulga na prototyp: odliczamy od  podstawy podatku 30 % kosztów poniesionych na produkcję próbną lub kosztów poniesionych na wprowadzenie na rynek nowego produktu.
 • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników: dla firm prowadzących działalność badawczo rozwojową, umożliwia zmniejszenie zaliczki na podatek dochodowy potrącanej z dochodów ze stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych (dla branż: IT, farmaceutyczna, design, automatyzacja, budownictwo).
 • Ulga na robotyzację: po zakupie robota przemysłowego umożliwi odliczenie od dochodu 50% kosztów poniesionych na zakup robota. Wysokość podatku to 0,4% przychodów.

2. Podatek minimalny
Wprowadzony dla podmiotów (Podatników – CIT) które w roku podatkowym poniosły stratę lub ich przychody nie przekroczyły 1% dochodów z działalności operacyjnej. Wysokość podatku to 0,4% przychodów oraz 10% nadmiarowych płatności biernych do podmiotów powiązanych z grupy kapitałowej (przerzucone dochody). 

3. CIT Estoński – zniesienie większości ograniczeń, wynikających z dotychczasowych przepisów, umożliwiających skorzystanie z tej formy opodatkowania. Zgodnie z nowelizacją ustawy należy spełnić 3 warunki:

 • minimum 3 osoby na umowie o prace lub zlecenie (ZUS, co najmniej pensja minimalna)
 • brak udziałów w innych spółkach
 • właściciele, wyłącznie osoby fizyczne.

4. Przepisy o ukrytej dywidendzie (od 1.01.2023 r.) (rozszerzenie katalogu kosztów NKUP wymienionych w art. 16 UOPDOP) o następujące rodzaje kosztów:

 • Koszty poniesione przez podatnika w związku ze świadczeniem wykonanym przez podmiot powiązany, jeżeli poniesienie tego kosztu stanowi ukrytą dywidendę. Są to przede wszystkim koszty, których wysokość lub termin poniesienia został w jakikolwiek sposób uzależniony od osiągnięcia zysku przez podatnika lub jego wysokości.
 • Koszty, których racjonalnie działający podatnik nie poniósłby lub mógłby ponieść niższe koszty w przypadku wykonania porównywalnego świadczenia przez podmiot niepowiązany.
 • Koszty użytkowania przez podatnika składników majątku należących do wspólnika, które posiadane były przez takiego wspólnika jeszcze przed utworzeniem podatnika.
  „Przepisów (…) tych nie stosuje się w przypadku, gdy suma poniesionych w roku podatkowym przez podatnika kosztów stanowiących ukrytą dywidendę na podstawie tych przepisów, jest niższa niż kwota zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości, uzyskanego w roku obrotowym, w którym koszty te zostały uwzględnione w wyniku finansowym podatnika.”

  PRZYKŁAD:
  Spółka osiąga zysk na poziomie 2 mln zł. Wynajmuje od właściciela nieruchomość za 1,5 mln zł – jest to KUP.
  Jednak w sytuacji kiedy zysk spółki na koniec roku spada do poziomu 1 mln zł – wówczas 1,4 mln nie powinno być uwzględnione w kosztach podatkowych. W sumie spółka musi zapłacić podatek od kwoty 2,9 mln (1,4 mln + 1,5 mln) – jest to nowa podstawa opodatkowania.

5. CIT od przerzuconych dochodów (Art. 24 aa UOPDOP)
Będzie to podatek nakładany na koszty, jakie firma poniesie na rzecz podmiotów powiązanych jeśli:

 • Podmiot, która otrzymał należność musi rozliczać się wg stawki podatkowej niższej o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, która byłaby od niego należna gdyby dochody te były opodatkowane wg stawki 19% (Art. 1. pkt. 1 UOPDOP)
 • Koszty, które zostały poniesione na usługi takie jaki:
  a) usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarządzania, kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz usługi o podobny charakterze
  b) opłaty i należności za korzystanie lub prawo do korzystania
  c) inne wymienione w art. 24 aa, pkt.3 UOPDOP
  Stawka podatku od przerzuconych dochodów to 19 %, ma zastosowanie dla firm, w których suma tych koszów w roku podatkowym stanowi co najmniej 3 % wszystkich KUP. Podatnikiem jest podmiot dokonujący płatności kosztów.

Zmiany w przepisach VAT

Możliwość stworzenia Grupy VAT (od 1.07.2021 r.) – dla spółek powiązanych kapitałowo . Podmioty z Grupy VAT staną się jednym podatnikiem dla celów VAT, będą składały jedną wspólną deklarację VAT-7, transakcję w ramach grupy będą neutralne podatkowo.
Zalety rozwiązania: mniej formalności i poprawa płynności wewnątrz grupy.

Zmiany w sprawozdawczości (od 1 stycznia 2023 r.)

Podmioty prowadzące działalność gospodarcza będą zobowiązane:

1. do prowadzenia ewidencji księgowej oraz ewidencji środków trwałych przy użyciu programów komputerowych,

2. do przesyłania powyższych ewidencji do US w formie pliku JPK w terminie wpłat zaliczek na podatek dochodowy oraz po zakończeniu roku. 

W efekcie powyższych nowelizacji większość przedsiębiorców będzie zmuszona do przeanalizowania czy forma działalności, w jakiej dotychczas prowadzą przedsiębiorstwo, będzie dla nich korzystna. Komentatorzy podatkowi wskazują już jakie formy prowadzenia dzielności stracą zupełnie na atrakcyjności, a jakie zyskają. Poniżej kilka propozycji dla różnych form prowadzenia działalności do przeanalizowania wspólnie z Państwa opiekunami prawnymi oraz doradcami podatkowymi.
W ramach przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2022 roku, doradcy podatków wskazują kilka rozwiązań bardziej korzystnych od innych z punktu widzenia podatnika podatku dochodowego i płatnika składki zdrowotnej.
Do tej pory wspólnicy spółek z o.o. wypłacali ze spółki środki w oparciu o uchwały powołujące ich do organów zarządzających. Taka wypłata była opodatkowana wg skali podatkowej.
Obecnie oprócz podatku dochodowego wypłata ta będzie obciążana 9 % składką zdrowotną. Co daje przy pierwszym progu podatkowym efektywną stawkę podatku w wysokości 26 %.

Alternatywa dla spółki z o. o.

 1. ZASTOSOWANIE ART. 176 KSH
Zarząd zobowiązuje udziałowca spółki do wykonywania powtarzalnych świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Te świadczenia są opodatkowane wg skali podatkowej (bez ZUS i składki zdrowotnej) kwota wolna od podatku od 1.01.2022 to 30 000 tyś. ZŁ

 • pierwsze 30 tyś. zł kwota wolna,
 • kolejne 90 tyś. zł opodatkowane stawką 17 %.

2. CIT ESTOŃSKI
Podatek płacimy tylko w przypadku wypłaty dywidendy, od kwoty wypłaconej dywidendy.

 • 10% – dla spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
 • 20% – dla pozostałych spółek.
  W przypadku wypłaty zysku wspólnikom podatek będzie musiał być zapłacony także przez wspólnika, jednakże będzie podlegać pomniejszeniu o:
 • 90% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku spółek posiadających status „małego podatnika” i spółek rozpoczynających działalność,
 • 70% podatku zapłaconego przez spółkę – w przypadku pozostałych spółek.

W efekcie stopa opodatkowania to:

 • przychody < 2 mln EUR – PIT + CIT = 20 %
 • przychody > 2 mln EURO – PIT + CIT = 25%

  Nadal ma zastosowanie Art. 176 KSH

Alternatywa dla JDG rozliczających się w oparciu o podatek liniowy 

Ta forma rozliczenia podatkowo stanie się o 1 stycznia 2022 roku najmniej opłacalną formą.

Powód to nowa składak zdrowotna, która dla tego typu działalności wyniesie 4,9 % dochodu. Realne opodatkowanie wzrośnie z 19 % do 24 %.

 1. PRZEJŚCIE NA RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH
  W celu zmiany formy opodatkowania należy ją zgłosić na druku CEIDG-1 jako aktualizację w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód. Czyli w praktyce termin na to, by zmienić formę opodatkowania w 2022, upływa 20 lutego 2022 roku.
  Składka zdrowotna na ryczałcie będzie kształtowała się w następujący sposób:
 • przy przychodach rocznych do 60 tys. zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia, w 2022 r. to 305,56 zł
 • przy przychodach rocznych do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia, w 2022 r. to 509,27 zł
 • przy przychodach rocznych powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia, w 2022 r. to 916,68 zł.

Aby ustalić , czy przejście na ryczałt jest dla przedsiębiorstwa korzystne, należy sprawdzić jaką stawkę ryczałtu dla naszej działalności przewiduje art. 12 Ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne i przeprowadzić prostą kalkulację.
Przychody za 2021 rok x stawka ryczałtu – KWOTA
Dochód za 2021 rok x 0,24 (0,19 % – stawka podatku liniowego plus 4,9 % składka zdrowotna) – KWOTA


Przy dużych marżach podatek ryczałtowy jest bardziej opłacalny, ale w każdy przypadku należy kalkulację przeprowadzić indywidualnie.
Pamiętajmy, że rozliczając się w takiej formie, nie można rozliczyć się z małżonkiem oraz skorzystać z ulgi na dzieci.

2.      SPÓŁKA KOMANDYTOWA (PRZY DOCHODACH < 2 MLN EURO)
Od 1 stycznia 2021 pełnienie funkcji komandytariusza w SPK nie chroni przed podwójnym opodatkowaniem, w związku z tym SPK straciła na atrakcyjności. Obecnie jest dobra alternatywą dla JDG, które mogą się przekształcić w SPK i pełnić tam funkcję komplementariusza – nadal ponosi się odpowiedzialność majątkiem, ale składka zdrowotna jest na stałym poziomie ok. 500,00 zł, płacimy tylko podatek od wypłaconej dywidendy w wysokości 19%. Dodatkowo kwotę podatku obniżamy o przypadająca na nas na podstawie udziałów w SPK część podatku, który zapłaciła SPK (Spółka komandytowa płaci 9 % CIT).
JDG na podatku liniowym płaci łącznie 24 % daniny (19 % + 4,9 % składka zdrowotna + ZUS)
Po przekształceniu JGD na SPK (przy założeniu że JGD pełni funkcje komplementariusza, a spółka komandytowa może zastosować stawkę 9%) efektywna wartość zobowiązania podatkowego wynosi 17,3% + ZUS 

3.      SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
Przejście na SKA na podobnych zasadach jak w przypadku przejścia z JDG na SPK.
Komplementariusz spółki komandytowo akcyjnej:

 • podobnie jak komplementariusz spółki komandytowej płaci 17,3 % przy dochodach do 2 mln EURO, 
 • nie płaci ZUS,
 • nie płaci składki zdrowotnej,
 • nie płaci daniny solidarnościowej.

  W obu przypadkach (SPK oraz SKA) ma tez zastosowanie art.176 KSH który pozwala, w oparciu o umowę spółki, wypłacać właścicielowi wynagrodzenie za świadczenia niepieniężne. Wypłaty te są opodatkowane wg skali podatkowej, co zgodnie z nowymi przepisami pozwala wypłacić 30.000,00 zł bez podatku.
  Oczywiście w każdym z tych przypadków należy skalkulować dodatkowe koszty wynikające z potrzeby prowadzenia pełnej księgowości.

Podkreślamy, że powyższe informacje nie są poradą podatkową. Wskazują tylko, w oparciu o przebyte przez nas szkolenia i przeanalizowane komentarze podatkowe, zakres zmian oraz drogi, jakie się przed przedsiębiorcami otwierają. W każdej sytuacji należy podejść do przedsiębiorstwa indywidualnie, przeliczyć który sposób rozliczenia podatkowego jest dla przedsiębiorstwa najbardziej korzystny. Należy pamiętać, że ustaw Polski Ład to 225 stron nowych przepisów, które zmieniają 26 aktów prawnych, do tego załączono 229 stron komentarza, a na wprowadzenie zmian dano nam tylko 6 tygodni.

Oprogramowanie enova365 zawsze na bieżąco z przepisami

Oprogramowanie enova365 w naszej pracy dla Klientów biura rachunkowego Neofin, czyli w obsłudze kadr i płac oraz obsłudze księgowości dla spółek zatrudniających nawet kilkaset osób, zapewnia nam efektywną pracę oraz pewność, że prowadzimy wszystkie procesy bezpiecznie i zgodnie z przepisami. 

Gwarancja neofin enova stempel

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o nowoczesnym oprogramowaniu ERP, z którego korzystamy świadcząc usługi dla naszych Klientów – zdalnie, stacjonarnie i hybrydowo – polecamy zestaw informacji od Autoryzowanego Partnera enova365

Skorzystaj z fachowej wiedzy oraz skutecznej i zawsze terminowej obsługi biura rachunkowego Neofin – gwarancja zgodności z przepisami, współpraca z wykorzystaniem elektronicznego obiegu dokumentów. 

Chcesz zyskać efektywną obsługę księgowości lub kadrowo-płacową?

Napisz lub zadzwoń:

https://neofin.pl/kontakt/
monitor z logo Neofin księgowość informatycznie